Chapter 8

LISTEN TO CHAPTER 8: THE AVENUE OF INFLUENCE

Download: Chapter 8 Part 1

Download: Chapter 8 Part 2

The Avenue of Influence

Đại Lộ Ảnh Hưởng

Being a Person of Integrity

Hãy Làm Người Chính Trực

What is integrity and why is it important? That question is very significant today because some people would like to change the definition of integrity. By changing the definition, you no longer have to worry about your conscience bothering you when you make decisions that are not honest. Integrity is not easy to define, because it is so comprehensive. You cannot take integrity to work with you in the morning and leave it at work when you go home. Nor is it something you can carry with you when you are around family and leave it alone when you are in the business world. Integrity is the real you. It is who you are when others are watching you; more importantly, it is who you are when no one is watching. Basically, integrity is being completely honest and morally sound in ALL your relationships. A person of integrity is said to possess character, which is a consistent discipline of making moral decisions, following through with sound habits, and maintaining a reputation of quality.

Chính trực là gì và tại sao nó lại quan trọng? Câu hỏi này rất có ý nghĩa ngày nay vì một số người muốn thay đổi định nghĩa chính trực. Vì thay đổi định nghĩa, bạn sẽ không còn bận tâm đến chuyện cắn rứt lương tâm khi bạn đưa ra những quyết định không chân thật. Chính trực không dễ định nghĩa vì nó rất bao quát. Bạn không thể mang theo sự chính trực đi làm vào buổi sáng và để nó lại nơi công sở khi về nhà. Nó cũng không phải là điều gì đó mà bạn có thể mang theo khi ở cùng gia đình và đặt nó qua một bên khi ở trong thế giới kinh doanh. Sự chính trực là con người thật bạn. Đó chính là bạn khi những người khác đang quan sát bạn; quan trọng hơn nữa, sự chính trực chính là bạn khi không ai quan sát bạn. Về cơ bản, chính trực là hoàn toàn chân thật và có đạo đức tốt trong TẤT CẢ mối quan hệ của bạn. Người ta nói một người chính trực là người có tính cách, đây là một sự kỷ luật nhất quán khi đưa ra những quyết định đạo đức, theo sau những thói quen lành mạnh  và duy trì một danh tiếng tốt.

You cannot look at a person’s appearance and see his character. But it will produce outward signs, traits, and habits everyone sees; this in turn shows a person’s character. These signs include our behavior, values, and preferences. It is all about how we act and think. It is a state of the mind, but in reality it is a state of the heart. Since it is contained in the mind and on our hearts, it can be invisible at times. It is possible for a person who has no integrity to hide that from others, but only for a season. Eventually, the traits of a person’s character become known by others as time is spent with them.

Bạn không thể nhìn bề ngoài của một người mà thấy tính cách của người đó. Nhưng nó sẽ phát ra những dấu hiệu, đặc điểm và thói quen mọi người thấy, qua đó bày tỏ tính cách của một người. Những dấu hiệu này gồm cách ứng xử, những nhận thức và sở thích của chúng ta. Nói đến cách chúng ta hành động và suy nghĩ như thế nào. Đó là một trạng thái của tâm trí, nhưng trong thực tế là một trạng thái của tấm lòng. Vì nó được chứa đựng trong trí và trong lòng chúng ta, nhiều lúc không thấy được. Một người không có sự chính trực có thể che dấu với người khác, nhưng chỉ một thời gian mà thôi. Cuối cùng, người ta sẽ nhận biết tính cách của người đó khi dành thời gian ở với người này.

I have used the word avenue in the title of this chapter. For some reason ever since I was a child, I have had this image that any street named avenue is a very peaceful neighborhood. When I am around people of integrity, there also seems to be this same sense of peace and calmness. However when I am involved with people I do not trust, there is no peace or reassurance that they plan on living the life they verbally articulate. People of character bring a sense of calm, strength, confidence, comfort, and hope to those around them. These are the things that make for a peaceful life. Truthfulness seems to always bring a spirit of genuineness to the relationship, while doubt seems to bring a spirit of fear.

Tôi đã dùng từ đại lộ cho tựa của chương này. Vì một số lý do, khi còn nhỏ, tôi đã hình dung rằng hễ con đường nào được gọi tên đại lộ thì đó là một khu láng giềng bình an. Khi tôi ở gần với những người chính trực, thì dường như cũng có một cảm nhận bình an và yên tịnh như thế. Tuy nhiên, khi tôi quan hệ với những người tôi không đáng tin cậy, thì không có sự bình an hay sự bảo đảm nào cho rằng họ có ý định sống theo cuộc đời như họ nói. Người có tính cách mang lại một sự cảm nhận bình tịnh, mạnh mẽ, tự tin, yên ủi và hy vọng cho những người xung quanh họ. Những điều này tạo nên một cuộc sống bình yên. Sự chân thật luôn đem lại một tinh thần thành thật cho mối quan hệ, trong khi sự hồ nghi dường như mang lại một tinh thần sợ hãi.

When you are hired by an employer, the skills you bring will be evident to him. Those skills may be that of teacher, engineer, sales, marketing, or accounting. It may even be evident what soft skills you have: communication, teamwork, and personality. Also, if your proficiency in any of these areas is lacking, then you can receive more training. However, your character is the essence of who you are. It is not a marketable skill – it is not even a skill but rather a quality you possess. If you do not possess it, you can make a change in your life right now to become a person of character. Just determine you will be truthful and honest in all your dealings and follow through on your commitments.

Khi bạn được một người chủ tuyển dụng, kỹ năng bạn có sẽ là một bằng chứng với người chủ. Những kỹ năng này có thể là giáo viên, kỹ sư, bán hàng, tiếp thị hoặc kế toán. Có thể thậm chí là bằng chứng của những kỹ năng còn yếu của bạn: truyền thông, làm việc theo đội, cá tính. Ngay cả nếu bạn thiếu chuyên môn trong các lĩnh vực này thì bạn có thể được đào tạo thêm. Tuy nhiên, tính cách của bạn chính là bản chất thực bạn là ai. Tâm tánh không phải là kỹ năng tiếp thị – kể cả không phải là một kỹ năng mà là một phẩm chất bạn sở hữu. Nếu bạn chưa sở hữu phẩm chất này, thì bạn có thể thay đổi đời sống bạn ngay bây giờ để trở thành một người có tính cách. Hãy quyết tâm sẽ là người trung thực và thật thà trong mọi giao dịch của bạn và làm theo những kết ước của bạn.

We tend to think that what makes one valuable as an employee are skills, and there is some truth to that statement. But the thing that sustains you as a long-term, valued employee is the product of character: work habits, loyalty, honesty, and judgment. I cannot recall the name of anyone I know of who has been dismissed from their place of employment because they lacked the skills to complete their work. But I do remember several who were either fired or invited to resign because their character was questionable. Character is not dependent upon any skill you may have, but your ability to learn and develop any skill will be dependent upon your character.

Chúng ta có khuynh hướng cho rằng điều tạo nên một nhân viên có giá trị là những kỹ năng, câu nói này đúng một phần nào đó. Nhưng điều giữ bạn trở thành một nhân viên lâu năm và có giá trị là sản phẩm của tính cách: thói quen làm việc, trung thành, chân thật và sự phán đoán. Tôi không thể nhớ tên của người nào đã bị sa thải vì thiếu kỹ năng hoàn thành công việc. Nhưng tôi nhớ một số người hoặc đã bị sa thải hoặc bị mời thôi việc vì tính cách của họ đáng ngờ. Tính cách không phụ thuộc vào bất cứ kỹ năng nào bạn có, nhưng khả năng học hỏi và phát triển kỹ năng sẽ phụ thuộc vào tính cách của bạn.

The Battle to be Pure

Trận Chiến để giữ mình Trong Sạch

If character is the essence of integrity, then purity is the test of integrity. There are many ways by which your integrity will be tested, but there are two areas in which the test is finite. There are no gray areas. Either you pass the test or you fail!

Nếu tính cách là bản chất thật của sự chính trực, thì sự trong sạch là bài kiểm tra sự chính trực. Có nhiều cách qua đó người ta thử nghiệm sự chánh trực của bạn, nhưng có hai lĩnh vực thử nghiệm có giới hạn.

Since the test is so easily administered and recognizable, those who apply the test, whether they give it or hear about it, are very reluctant to forgive those who fail. The two areas of finite testing are sexual purity and financial purity. When it becomes public  knowledge that someone has failed in either of these areas of their life, those who are knowledgeable of the person who failed are very reluctant to fully trust them in the future. Actually, they will do all they can to prevent anyone who has failed from having any leadership responsibility in the future.

Dù là người ra đề hay chỉ nghe đến, những ai áp dụng bài kiểm này, rất khó để tha thứ cho những người thi rớt vì bài kiểm tra này dễ thực hiện và dễ nhận biết,. Hai lĩnh vực thử nghiệm hữu hạn là sự trong sạch tình dục và trong sạch tài chính. Khi công chúng nhận biết ai đó đã thất bại một trong hai lĩnh vực này trong đời sống họ, thì người thất bại sẽ rất khó nhận được sự tin cậy hoàn toàn trong tương lai. Thực ra, người ta sẽ làm tất cả có thể để ngăn cản bất cứ ai đã thất bại nhận bất kỳ trách nhiệm lãnh đạo nào trong tương lai.

Sexual Purity

Trong Sạch Trong Tình Dục

There are many examples of political, business, religious, and secular leaders who have disappeared from leadership because they lost the battle to lust. We are created to be attracted to the opposite sex, but when that attraction is acted upon in any situation other than with one’s spouse, life starts in a downward spiral. If your shortcomings become public knowledge, it gets worse. It not only affects the person in the wrong, but also affects the family, co-workers, friends, – actually anyone who knows him/her. The downward spiral becomes a slippery slope. It will be hard to trust that person again.

Có nhiều gương lãnh đạo chính trị, kinh doanh, tôn giáo và thế tục đã biến mất khỏi vị trí lãnh đạo vì họ đã thất bại trước trận chiến dục vọng. Chúng ta được tạo dựng và bị thu hút bởi người khác phái, nhưng khi sự thu hút xảy ra trong những tình huống khác hơn là với người phối ngẫu, thì đời sống bắt đầu đi xuống theo hình xoắn ốc. Nếu công chúng biết lỗi lầm của bạn thì sự việc càng tệ hơn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến người sai phạm, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè –  thực sự ảnh hưởng bất cứ ai biết người sai phạm này. Sự đi xuống theo hình xoắn ốc này trở thành dốc trơn. Thật rất khó tin cậy lại người đó.

For ten years I met very early on Friday mornings with three men for one hour; our purpose was to encourage and pray for each other and set up some measure of accountability to help us live lives of integrity. No one was the self proclaimed leader of the group, and everyone felt like what he had to say or ask was worthwhile. It was purely a time of being transparent with one another. We all voluntarily joined the group knowing what was expected.

            Liên tiếp trong mười năm cứ vào mỗi sáng sớm thứ Sáu, tôi lại gặp ba người bạn nam của tôi một tiếng đồng hồ. Mục đích của chúng tôi là khích lệ và cầu nguyện cho nhau đồng thời đặt ra những phương cách có trách nhiệm để gíup chúng tôi sống đời sống chánh trực. Không ai tự xưng là người lãnh đạo trong nhóm, mọi người đều cảm thấy những gì mình nói và hỏi đều giá trị. Đây thật sự là một thời gian minh bạch với nhau. Tất cả chúng tôi tự nguyện tham gia vào nhóm và biết sự mong đợi của nhóm.

We had only been meeting for a couple of months when the question came up about what our eyes see on television, in magazines, and just walking through stores. I mentioned that while I was in the grocery store the previous week, I had turned my head from looking at the large, colorful picture of this young lady at the beach advertising sun tanning lotion. Suddenly, two of the men looked as if they had seen a ghost. Actually, they had just never thought about the fact that they should be looking away also.

Không lâu sau vài tháng gặp nhau, chúng tôi bắt gặp câu hỏi liên quan  những điều mắt chúng tôi thấy qua truyền hình, tạp chí, hay khi đi bộ ngang qua cửa hàng bách hoá. Tôi đề cập về việc khi ở trong cửa hàng rau quả tuần trước, tôi đã ngoảnh mặt đi không nhìn hình ảnh rạng rỡ màu sắc của một cô gái trẻ quảng cáo kem chống nắng tại bãi biển. Thình lình, hai người bạn nhìn tôi như thể họ đã nhìn thấy một con ma. Thực ra, họ chưa bao giờ nghĩ đến sự thật rằng họ cũng nên tránh nhìn hình ảnh đó.

The minds of men are very visual, like cameras. We look and record an image. If allowed to, it just keeps being played over and over in our minds. Many say that is no big deal, after all it is not like committing adultery or fornication. Nothing really happened. However, for all the people who are honest enough to say they deeply regret that they committed adultery, there is one thing they all agree on – they all allowed the visual image to stay on their minds too long.

Giống như máy ảnh, tâm trí đàn ông rất ưa nhìn. Chúng ta nhìn và ghi lại một hình ảnh. Nếu cho phép, hình ảnh này cứ chiếu đi chiếu lại trong trí chúng ta. Nhiều người nói điều này chẳng thành vấn đề gì, dù sao đi nữa, nó không giống như phạm tội tà dâm hoặc thông dâm. Thật sự chưa có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, đối với những người đủ thành thật thì nói rằng họ vô cùng hối tiếc vì đã phạm tội tà dâm, có một điều mà tất cả họ đều đồng ý, đó là họ đã cho phép hình ảnh này lưu lại quá lâu trong trí họ.

Unfortunately, there is very little encouragement from the world to live a life of sexual purity. Television, movies, internet, billboards, and magazines all use sexually explicit messages to grab our attention in order to sell products. The very use of media in this way encourages promiscuity. When there is so much of it in front of us, people begin to think it a normal way of life. The unfortunate result of a promiscuous lifestyle is sexual diseases, children without parents, and a high rate of divorce.

Bất hạnh thay, có rất ít sự khích lệ từ thế gian về việc sống một đời sống trong sạch tình dục. Truyền hình, phim ảnh, internet, các tấm quảng cáo và tạp chí tất cả đều dùng những nội dung kích thích tình dục nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta để bán sản phẩm. Dùng thông tin đại chúng theo cách này là khuyến khích sự chung chạ tình dục bừa bãi. Khi những thứ này diễn ra quá nhiều trước mắt, thì người ta bắt đầu suy nghĩ đây là một lối sống bình thường. Hậu quả bất hạnh của một lối sống quan hệ tình dục bài bãi là những bệnh lây qua tình dục, con cái không có ba mẹ và một tỉ lệ ly dị cao.

Many want to think that this is a problem in which only men are at fault. Men are guilty of holding on to the image, but women are guilty of overly creating the image in order to get the attention of men. We understand why the media uses such images, but women you meet everyday, who are not “models,” dress inappropriately to cause men to notice them. They wear their dresses and skirts too short, tops cut too low, and slacks too tight. Some women may not realize what they are doing – it is all they have ever known. Everyone likes attention, but women, “What kind of attention are you looking for?” The challenge women have is to present themselves as the beautiful females God created and at the same time dress with modesty. One of the best descriptions I know of to help a woman accomplish this is to dress in such a way that it is apparent that she is a female, and that all of the attention is drawn to her face. This unpretentious way of presenting yourself will prevent others from being presumptuous – and sometime incorrect – about who you are. It is a battle to be sexually pure, but it is a battle worth fighting for the sake of your self image, your career, and your family.

Nhiều người nghĩ rằng đây là vấn đề chỉ tại lỗi đàn ông. Đàn ông có tội vì cứ nắm giữ hình ảnh đó, nhưng phụ nữ có tội vì tạo ra hình ảnh thái quá để thu hút sự chú ý của đàn ông. Chúng ta hiểu tại sao thông tin đại chúng dùng những hình ảnh như thế, nhưng những phụ nữ mà bạn gặp hằng ngày, không phải là “người mẫu,” nhưng vẫn ăn mặc không đứng đắn để khiến đàn ông chú ý mình. Họ mặc quần áo quá ngắn, phần trên cắt quá thấp, quần quá bó. Một số phụ nữ có lẽ không nhận ra những gì mình đang làm – nhưng tất cả họ đều đã biết. Mọi người đều thích sự chú ý, nhưng phụ nữ thì không, “Các cô đang tìm kiếm loại chú ý nào?” Thách thức của phụ nữ là thể hiện mình là phái nữ xinh đẹp Thượng Đế đã tạo nên và đồng thời ăn mặc giản dị. Một trong những kiểu cách tôi biết giúp ích cho một phụ nữ đoan trang là ăn mặc sao cho thấy rằng mình là một phụ nữ và rằng mọi sự chú ý là ở khuôn mặt. Cách giản dị trong việc thể hiện chính mình sẽ ngăn cho những người khác không hành động quá lố và đôi khi không đúng với bạn. Trong sạch tình dục là một trận chiến, nhưng là một trận chiến đáng để chiến đấu vì cớ hình ảnh bản thân, nghề nghiệp của bạn và gia đình bạn.

Financial Integrity

Chính Trực Tài Chính

There are also many examples of political, business, religious, and secular leaders who have disappeared from leadership because they got greedy.

Cũng có những gương lãnh đạo chính trị, kinh doanh, tôn giáo và thế tục đã biến mất khỏi vị trí lãnh đạo vì tham lam.

I have noticed that most people think financial integrity problems only happen to people who have or manage a lot of money. Let me assure you that anyone who has an integrity issue with money has it whether they have a little bit or a lot of money! It just seems to become public knowledge with those who have a lot of money.

Tôi nhận thấy rằng hầu hết người ta nghĩ những nan đề chánh trực tài chính chỉ xảy ra với những ai có nhiều tiền hoặc quản lý tiền. Tôi chắc rằng hễ người nào có sự chính trực với tiền bạc thì vẫn có nó dù có ít hay nhiều tiền. Có vẻ dường như nó chỉ là trở thành kiến thức phổ thông đối với những người có nhiều tiền.

I recently saw a story on television about a man who started investing other people’s money. He was a good communicator, people liked him, they liked the fact that he seemed to live a very frugal lifestyle, and his reports indicated that his investments did very well. Consequently, he added many more investors. They were drawn to him because he appeared to be so successful.

Gần đây tôi có xem một câu chuyện trên truyền hình về một người khởi nghiệp bằng cách đầu tư tiền của những người khác. Ông là một nhà truyền thông giỏi, nhiều người thích ông, họ thích ông vì có vẻ ông sống một lối sống tiết kiệm và các báo cáo của ông cho thấy rằng việc đầu tư của ông rất tốt. Do vậy ông đã thu hút được nhiều nhà đầu tư. Họ bị cuốn hút đến với ông vì có vẻ sẽ thành công.

As time went by, he also became more extravagant in his living habits. He bought another house, joined three country clubs, gave money to charity (where he could get public recognition), and entertained public officials. This caused another segment of people to be attracted to him because of his apparent community involvement. They brought more money to him to invest. Very few of his investors bothered to ask for the type of reports that would prove all of their money was invested the way he had promised.

Thời gian trôi qua, ông trở nên phung phí trong những sở thích của mình. Ông mua một căn nhà nữa, tham gia vào ba câu lạc bộ đồng quê, cho tiền làm từ thiện (để được công chúng biết đến) và chiêu đãi các quan chức. Điều này khiến cho một bộ phận người nữa bị ông thu hút nhờ sự tham gia cộng đồng của ông. Họ đưa thêm tiền cho ông đầu tư. Rất ít nhà đầu tư bận tâm đến việc yêu cầu báo cáo chứng minh tất cả tiền của họ được đầu tư theo như ông đã hứa.

Over a period of fifteen years, this man had received six hundred million dollars (US$600,000,000.00) from 800 investors and was promising them returns of 25% per year. There is a saying I have heard most of my life, “If it is too good to be true, it probably is!” That was the case in this situation. Many people were tricked to believe that investing their money with him would return at least twice the income a reputable financial planner would bring.

Trong thời gian mười lăm năm, ông đã nhận sáu trăm triệu đô-la (600.000.000USD) từ 800 nhà đầu tư và hứa trả lãi 25% mỗi năm. Có một câu nói tôi đã từng nghe nhiều lần trong đời là: “Nếu điều gì đó quá tốt thì không có thật, có lẽ là vậy!” Điều đó đúng trong trường hợp này. Nhiều người bị ông lừa tin rằng đầu tư tiền với ông sẽ có tiền lãi ít nhất là gấp đôi so với lợi nhuận một nhà hoạch định tài chính danh tiếng có thể mang lại.

The scheme developed by this man was to take the money of new investors and pay returns to the old investors in order to satisfy the promise he made of large returns on their money. He could do this only as long as he attracted new investors and kept new money coming in. However, there finally came a point in time where the scheme fell apart. He could not get in enough new money to pay out returns to those seeking to cash out their investment. When this was realized, government officials stepped in to make him account for all of the money: obviously he was unable to do that.

Người này thủ đoạn lấy tiền của nhà đầu tư mới trả tiền lãi cho những nhà đầu tư cũ để thoả mãn lời hứa trả lãi cao của ông với họ. Ông chỉ có thể làm điều này chừng nào ông còn thu hút những nhà đầu tư mới và để tiền tiếp tục đổ vào. Tuy nhiên, cuối cùng mưu đồ của ông đã đến lúc bại lộ. Ông không thể nhận đủ tiền vào để trả tiền lãi cho những người đang cần tiền mặt từ tiền đầu tư của họ.

Fifteen years later it turns out that not only was he unable to invest in such a way to make a return of 25%, but he was actually losing money on some of the investments he made. The $600 million he had received had now dwindled to $240 million. The people who had placed their money in trust with him were unable to receive any income on what they had invested. Not only did they not make anything on their money, but they got back only approximately 40% of the money they had given him to invest. It could have been worse.

Mười lăm năm sau, hóa ra ông không chỉ không đủ khả năng đầu tư theo cách trả lãi 25%, mà thật ra ông còn thua lỗ đầu tư của ông. Khoản tiền 600 triệu đô la ông đã nhận bây giờ chỉ còn lại 240 triệu. Những người đã tin ông bỏ tiền vào không thể nhận tiền lời nào trên những gì họ đã đầu tư. Họ không chỉ không nhận được khoản lợi nào, mà còn nhận lại chỉ gần 40% tiền họ đã đưa cho ông đầu tư. Lẽ ra việc này còn tệ hơn nữa.

The man was put into prison. A television reporter went to interview this fraudulent investor right afterwards. He looked like a very troubled person. His comments were very interesting: He claimed he never intended to steal or defraud anyone of their money. He actually still believed he could make the type of return on investments he had promised. He just simply was hoping that in time he could be successful enough to pay everyone – not only what he owed them, but what he had promised them – an incredible 25% per year return on their investment.

Ông này bị bỏ tù. Một phóng viên truyền hình đến phỏng vấn nhà đầu từ lừa đảo này ngay sau đó. Ông trông giống một người có nhiều rắc rối. Những lời bình luận của ông rất thú vị. Ông tuyên bố ông chưa bao giờ có ý định ăn cắp hay lừa gạt ai tiền cả. Ông thực sự vẫn còn tin rằng ông có thể tạo nên lợi nhuận như thế từ những khoản đầu tư ông đã hứa. Ông đơn thuần chỉ hy vọng rằng một lúc nào đó ông có thể thành công đủ để trả cho mọi người – không chỉ những gì ông nợ họ, mà những gì ông đã hứa với họ – số lợi tức 25% từ khoản đầu tư của họ.

It seems he had begun to think that in order to be accepted by those who possessed wealth and influence, he started to adopt their lifestyle. To do this, he had to spend money that was not his. He had to pretend he was making money that he was not. It wasn’t that he just had a financial integrity problem: he had no integrity at all! He was even lying to himself and for a while believed his own lies.

Dường như ông đã bắt đầu nghĩ rằng để được những người có tài sản và ảnh hưởng chấp nhận, ông đã bắt đầu sống theo lối sống của họ. Để làm điều này ông ta phải chi tiêu tiền mà không phải của ông. Ông phải giả vờ ông đang làm ra tiền mà thật ra không phải. Không chỉ ông có vấn đề về chính trực tài chính mà đúng ra ông không có sự chính trực nào cả! Ông thậm chí còn dối bản thân và có lúc đó đã tin vào những lời nói dối của chính mình.

At what point in this man’s life did the lack of integrity start? When he received his first $1,000.00? When he received $10,000.00, or his first $100,000.00? It is obvious his integrity issue began with the earliest investors. When there was a small amount of money, and new investors highly outnumbered the original investors, it was easy for him to put his dishonesty out of his mind. He could wake up every morning and tell himself he was really going to be able to make good on his promises. However, as his scheme grew and he started living the lifestyle of those who were wealthy, it got out of control.

Thiếu sự chính trực bắt đầu ở điểm nào trong đời sống của người này? Có phải khi ông nhận 1.000 USD đầu tiên không? Khi ông nhận 10.000 USD hay 100.000USD? Rõ ràng vấn đề chính trực bắt đầu từ lúc gặp những nhà đầu tư đầu tiên. Khi có một khoản tiền nhỏ và những nhà đầu tư mới càng đông hơn  số những nhà đầu tư ban đầu, thì ông dễ dàng loại bỏ sự chân thật khỏi tâm trí mình. Ông có thể thức dậy mỗi sáng sớm và tự nhủ rằng ông thật sự sẽ có thể làm tốt những lời hứa của mình. Tuy nhiên, khi mưu mẹo của ông phát huy tác dụng, ông bắt đầu sống theo lối sống của những người giàu có và nó đã vượt quá tầm kiểm soát.

The time to decide to live the life of financial integrity is today. Don’t allow yourself to be tempted by the thought that you don’t have to worry about that until: (1) you have a lot of money, (2) you have that dream job, or (3) you consider yourself successful. Honesty and integrity start with who you are and what you possess today; not with who you are going to be or what you think you are going to own. Others will tell you stories about how they had to misrepresent a situation in order to obtain a job, make a sale, or get a promotion. However, once you start saying things that are not true in order to make something happen that you desire, no matter how small it is, it just becomes easier and more acceptable in your mind to continue telling lies to get what you want.

Thời điểm quyết định sống cuộc đời chính trực tài chính là hôm nay. Đừng để chính mình bị cám dỗ bởi suy nghĩ rằng bạn không phải lo lắng cho đến khi: (1) bạn có nhiều tiền, (2) bạn có một công việc lý tưởng, hoặc (3) bạn tự xem mình thành công. Sự thành thật và chính trực bắt đầu với con người thật của bạn và những gì bạn sở hữu hôm nay; không phải bạn sẽ trở nên là ai hay những gì bạn nghĩ mình sẽ sở hữu. Nhiều người khác sẽ kể cho bạn những câu chuyện về cách thể nào họ đã bóp méo sự thật để được việc, bán được hàng hay được thăng chức. Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu nói sai sự thật để khiến cho điều gì đó xảy ra theo ý mình muốn, bất kể là nhỏ thế nào, việc đó ngày càng dễ dàng hơn và được tâm trí chấp nhận để rồi bạn cứ tiếp tục nói dối để được những gì mình muốn.

Notice that in the previous illustration, as long as people had the perception that the investment plan was successful, they continued to give this man money to invest. Even as he changed to a more lavish lifestyle, the people who were initially attracted to him (because he was frugal) continued to give him money to invest. They wanted to believe he could make for them the income of their dreams. Imagine, his promise would double their money in just a little over 3 years. They did this in spite of the fact that the basis of their decision (frugal lifestyle) had now changed to one of indulgence. The very investor they had put their trust in was displaying a lack of integrity through his new lifestyle; his clients refused to accept the reality that he wasn’t being totally truthful.

Chú ý trong minh hoạ trước, chừng nào người ta cảm nhận kế hoạch đầu tư thành công, thì chừng đó họ sẽ tiếp tục đưa tiền cho người này đầu tư. Cho dù ông đã thay đổi theo lối sống xa hoa hơn, những ai bị ông thu hút trước đây (vì ông cần kiệm) đã tiếp tục đưa tiền cho ông đầu tư. Họ muốn tin rằng ông có thể tạo ra tiền lời theo ước mơ của họ. Hãy tưởng tượng, lời hứa của ông có thể làm cho số tiền của họ tăng gấp đôi chỉ trong thời gian 3 năm. Họ tin điều này bất kể sự thật làm cơ sở cho quyết định của họ (lối sống cần kiệm) bây giờ đã đổi thành lối sống phóng túng. Chính nhà đầu tư mà họ đã đặt lòng tin vào đã lộ ra một sự thiếu chính trực qua lối sống mới của ông; khách hàng của ông không chấp nhận thực tế rằng ông không còn hoàn toàn đáng tin cậy.

This all leads to the question, who in the story was greedy? We would all be quick to point out that the man who was a fraud by lying about the income on the investments was the one guilty of being greedy. But what about the people who for some reason thought they would be guaranteed twice the return on their investment? Weren’t they also greedy? Did their greed cost them anything?

Tất cả điều này dẫn đến câu hỏi: Ai là kẻ tham lam trong câu chuyện này? Tất cả chúng ta sẽ nhanh chóng cho ra rằng người lừa gạt là kẻ phạm tội tham lam vì đã nói dối về tiền lời đầu tư. Nhưng còn những người vì lý do nào đó đã nghĩ rằng họ được bảo đảm nhận tiền lãi gấp đôi từ khoản đầu tư của họ? Họ há không tham lam sao? Họ có trả giá cho sự tham lam của mình không?

Integrity means truth, and anything less than the full truth is a character flaw; it leads to confusion and ultimate chaos. In this illustration both the investor and the people with money to invest were dishonest. Those who invested with this man should have been requesting him to show them the legal reports to prove their money was in place. Decide today that you will take the high road that leads to the Avenue of Integrity. It will never let you down.

Sự chính trực nghĩa là sự thật và bất cứ điều gì không hoàn toàn chân thật là tính cách khiếm khuyết; nó dẫn đến sự bối rối và lộn xộn tột cùng. Trong minh hoạ này, cả nhà đầu tư và những người có tiền đầu tư đều không thành thật. Những nhà đầu tư lẽ ra đã yêu cầu ông này cho họ xem báo cáo hợp pháp để chứng minh tiền của họ ở đúng nơi. Hãy quyết định hôm nay rằng bạn sẽ đi trên chánh lộ dẫn đến Đại Lộ Chính Trực. Điều đó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

How Does Integrity Relate to Success?

Sự Chính Trực Liên Quan Thế Nào với Thành Công?

You must never forget that your concept of success will change from time to time. A typical pattern of many is to determine success on the amount of salary in the early career years. As they get a little older and money becomes less of an issue, people look to their title or position in the company to determine how successful they are. It is at this point that some think about starting their own company so they can reach their goal of being self-employed. A little later in life they start to think about being a person of influence.

Bạn đừng bao giờ quên rằng quan niệm thành công sẽ thay đổi theo thời gian. Một kiểu đặc trưng của nhiều người khẳng định thành công dựa trên khoản tiền lương trong những năm đầu sự nghiệp của mình. Khi họ lớn tuổi hơn một chút, tiền trở nên ít quan trọng hơn của vấn đề, người ta tìm kiếm chức danh hoặc địa vị trong công ty để khẳng định mình thành công thể nào. Tại điểm này mà một số người nghĩ đến việc thành lập công ty riêng để họ có thể đạt đến mục tiêu của mình là tự mình làm chủ. Một thời gian sau nữa trong cuộc đời, người ta bắt đầu nghĩ đến việc trở nên một người có ảnh hưởng.

Why wait to later in life? The best time to start being an influence on others is today. Actually, you cannot avoid being an influence to others one way or another, and you definitely do not want to be a negative influence. What then is the secret to being a positive influence and to begin as early in life as possible? It is actually very easy. The next few paragraphs will show you how simple it is to make this career-enhancing, successful decision and to begin it in a phase of your life before other colleagues think about it.

Tại sao phải chờ đến sau này? Thời điểm tốt nhất để bắt đầu sự ảnh hưởng trên những người khác là hôm nay. Thực ra, bạn không thể tránh ảnh hưởng người khác bằng cách này hay cách khác và bạn chắc rằng không muốn một ảnh hưởng tiêu cực. Thế thì bí quyết để có ảnh hưởng tích cực và bắt đầu càng sớm càng tốt là gì? Thực ra nó rất dễ. Những phần tiếp theo sẽ chỉ cho bạn thấy thật đơn giản làm sao trong việc nâng cao nghề nghiệp, có quyết định thành công và để bắt đầu điều đó ở một giai đoạn của đời bạn mà trước khi những đồng nghiệp của bạn chưa hề nghĩ đến.

Remember first of all, leadership is influence. For you to be successful in your career, you ultimately will take on some form of leadership. Therefore, you must be a person of influence. The most profound evidence that you are a person who influences others is when someone else, who is free from any command or power you may exert, reflects the influence of your values and goals. In other words, they want to be like you even though they are not related to you nor are they accountable to you in any way. For you to have this type influence, you must be a person of integrity. Your character will allow the person you influence to trust and respect you. Next your wisdom will inspire them to follow you as they hope to repeat your successes.

Trước hết, hãy nhớ rằng lãnh đạo là ảnh hưởng. Để thành công trong nghề nghiệp, Cuối cùng thì bạn phải đảm trách một vài hình thức lãnh đạo nào đó. Vì vậy, bạn phải là một người có ảnh hưởng. Bằng chứng rõ ràng nhất rằng bạn là một người ảnh hưởng những người khác là khi một ai đó, không bị ràng buộc bởi mạng lệnh nào hay quyền hạn của bạn, phản chiếu ảnh hưởng nhận thức và mục tiêu của bạn. Nói cách khác, họ muốn giống bạn mặc dù họ không liên quan gì với bạn hoặc không có trách nhiệm nào với bạn cả. Để có loại ảnh hưởng này, bạn  phải là một người chính trực. Tính cách của bạn sẽ cho phép người mà bạn ảnh hưởng tin cậy và tôn trọng bạn. Kế đến, sự khôn ngoan của bạn sẽ thúc đẩy họ theo bạn vì họ hy vọng lặp lại những thành công của bạn.

Secondly, you are made for a purpose: to do good deeds. A person who goes about doing good will be highly respected. But an even better and higher calling is to not only perform good deeds, but to lead others toward doing good. Few things in life can be more rewarding than being a positive influence on another human being.

Thứ hai, bạn được tạo nên vì một mục đích: để làm những điều tốt. Một người làm điều tốt sẽ được tôn trọng. Nhưng sự kêu gọi thiêng liêng và cao cả hơn không chỉ làm những nghĩa cử tốt, mà còn hướng dẫn những người khác việc làm tốt. Trong đời, có một số việc đáng thưởng hơn việc ảnh hưởng tích cực trên người khác.

Think back now on the people you have known who have had an influence on you. Some may have even had a negative influence. Think about only the ones who have had a positive impact on how you view life today. Most likely, many of the names are family members, but there will be others. Now think specifically about anyone who has had a positive impact in you life, other than a family member or a teacher: This eliminates anyone who had authority over you. What you have left are names of people who have impacted you in a positive way who are not family or teachers. Now look at those names left. Each one of those people is someone whom you think has integrity. What is my point? Look at the Success Pyramid on the next page.

Bây giờ, hãy nghĩ đến những người bạn biết đã có ảnh hưởng trên bạn. Thậm chí một số đã có ảnh hưởng tiêu cực. Chỉ nghĩ đến những người đã có tác động tích cực đến nhân sinh quan của bạn hôm nay. Phần lớn, những người này là thành viên gia đình, nhưng sẽ có những người khác nữa. Bây giờ hãy nghĩ cụ thể về ai đó đã có tác động tích cực trên cuộc đời bạn, ngoài người thân trong gia đình hay một thầy giáo: Điều này loại trừ bất cứ ai có thẩm quyền trên bạn. Những người bạn còn lại là tên của những người đã ảnh hưởng bạn tích cực không phải là gia đình hay thầy giáo. Bây giờ hãy xem những tên còn lại này. Mỗi người mà bạn nghĩ có sự chính trực. Ý của tôi là gì? Hãy xem Hình Chóp Thành Công trang tiếp theo.

   

Success Pyramid_A.jpg

This pyramid makes two assumptions about you:  You are made for a purpose (I know that assumption is true), and secondly, you are a person of character. As you move up the success pyramid, your purpose in life will involve doing more and more good and being an influence on others.

Hình chóp này đưa ra hai giả định về bạn: Bạn được dựng nên vì một mục đích (Tôi biết giả định này là đúng) và thứ hai, bạn là một người có tính cách. Khi bạn di chuyển lên đỉnh của hình chóp, mục đích của bạn trong đời sẽ là góp phần làm nhiều điều tốt hơn và ảnh hưởng trên người khác nhiều hơn.

As you work toward being successful, you will want to maintain a balance in your life that will enable you to maximize your successes. Look at the left side of the pyramid. Your true purpose in life will include doing good deeds for others. You will quickly realize that you can multiply the good you do for others by influencing them toward doing good deeds also. Now look at the other side of the pyramid. You have determined you will be a person of character. As you begin to influence others, some may be under your authority, but others may not. You realize that to maximize your sphere of influence, you must grow in depth as a person of character. The two do not have to work together. However by taking the initiative to do good deeds and to influence others, you will not only see your successes grow, you will also see them multiply.

Khi bạn làm việc để thành công, bạn muốn duy trì sự quân bình trong đời sống nhằm giúp bạn đạt tối đa sự thành công của mình. Hãy nhìn bên trái của hình chóp. Mục đích thật của bạn trong cuộc đời sẽ bao gồm làm những điều tốt cho người khác. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn có thể nhân rộng điều tốt bạn làm cho người khác bằng cách ảnh hưởng để họ cũng làm điều tốt. Bây giờ hãy nhìn phía bên kia của hình chóp. Bạn xác định bạn sẽ là một người có tính cách. Khi bạn bắt đầu ảnh hưởng những người khác, có thể một số người ở dưới quyền của bạn, nhưng số khác thì không. Bạn nhận ra rằng để đạt tối đa phạm vi ảnh hưởng, bạn phải phát triển chiều sâu của người có tính cách. Hai điều này không nhất thiết phải đi đôi với nhau. Tuy nhiên, bằng cách chủ động làm những điều tốt và ảnh hưởng người khác, bạn không chỉ thấy thành công của mình phát triển, mà còn thấy những thành công được nhân rộng.

How does that happen? People are constantly looking to others for encouragement, affirmation, and examples. These people also are made for a purpose which will include doing good deeds. The effect continues to grow. If you use your internal power to influence in such a way to affect the actions of others, then your influence will only be limited by the number of people you have the capacity to influence. A tendency, if you are just starting out in your career and are very low in the organization, is to think that no one will be looking to you as an example. This is not always the case. People who also understand they are made for a purpose will be looking at your character. If what they see is consistently true and honest, you will influence them.

Điều đó xảy ra như thế nào? Người ta không ngừng tìm kiếm ở người khác sự khích lệ, sự khẳng định mình và sự gương mẫu. Những người này cũng được dựng nên vì một mục đích để làm những việc tốt lành. Sự ảnh hưởng tiếp tục tăng lên. Nếu bạn dùng nội lực của mình để ảnh hưởng những việc làm của người khác, thì sự ảnh hưởng của bạn sẽ bị giới hạn bởi số người mà bạn có khả năng ảnh hưởng. Một khuynh hướng cho rằng không ai sẽ nhìn vào bạn như một gương mẫu nếu bạn mới khởi nghiệp và ở vị trí thấp trong tổ chức. Trường hợp này không phải lúc nào cũng đúng. Người nào hiểu họ được tạo dựng vì một mục đích cũng sẽ nhìn vào tính cách của bạn. Nếu điều họ thấy lúc nào cũng đúng và thành thật, thì bạn sẽ ảnh hưởng họ.

The next two pyramids illustrate what happens when you are not able to keep the balance between deeds and influence. Keep in mind that both pyramids are good. They demonstrate people who are successful.

Hai hình chóp kế tiếp minh hoạ những gì xảy ra khi bạn không giữ được quân bình giữa những việc làm và sự ảnh hưởng. Hãy nhớ rằng cả hai hình chóp đều tốt. Chúng mô tả những người thành công.

Success Pyramid_A.jpg

In Pyramid A, the individual displays characteristics of someone who works hard at doing good deeds, but does not lead/enable others to do good deeds. The results show a lot accomplished, but he does not maximize his efforts. This person tends to take too much of a burden on himself to accomplish all the good he senses that needs to be done. He will have a tendency to face burnout early in his career; because he can not accomplish all the deeds he wants or feels compelled to do. He will be more effective by bringing others along and allowing them to take some ownership in doing good deeds.

Ở hình chóp A, cá nhân thể hiện những tính cách của một người chăm làm những việc lành, nhưng không hướng dẫn/giúp cho những người khác làm như vậy. Kết quả cho thấy nhiều việc đã được hoàn tất, nhưng người này không tận dụng tối đa những nỗ lực của mình. Người này có khuynh hướng “ôm đồm”, muốn làm tất cả những việc tốt mà anh nghĩ cần phải làm. Người này có khuynh hướng đối diện với sự đuối sức sớm trong nghề nghiệp vì không thể hoàn thành tất cả những việc muốn làm hay bị thôi thúc phải làm. Người này sẽ hiệu qủa hơn nếu mang người khác đi cùng và cho phép họ có quyền để làm những việc tốt.

Success Pyramid_B.jpg

In Pyramid B, the individual displays a great gift of influence. However, his heart is toward being a success in the area of influence and not a person who really cares about the needs of others. He tends to influence from a position of authority rather than from the heart. People are influenced, but they tend to be fearful of acting on their own. The influenced people tend to always be looking back for their leader to tell them what to do next. Therefore, they accomplish little in the way of good deeds. This leader may face burn out in his career because he creates people around him who become highly dependent on him to always be available to tell them what to do next. Your goal as a leader is to empower people to become influential leaders who have the confidence to make decisions on their own.

Trong hình chóp B, cá nhân này thể hiện một khả năng ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, lòng của anh hướng đến thành công trong phạm vi ảnh hưởng và không thật sự quan tâm đến nhu cầu của những người khác. Anh có khuynh hướng ảnh hưởng từ vị trí uy quyền hơn là từ tấm lòng. Người ta được ảnh hưởng, nhưng có khuynh hướng sợ hành động một mình. Những người được ảnh hưởng luôn có khuynh hướng trông chờ người lãnh đạo hướng dẫn làm điều kế tiếp. Vì thế, họ không làm được nhiều việc tốt. Người lãnh đạo này có thể gặp phải sự đuối sức trong nghề nghiệp vì anh tạo ra những người xung quanh phụ thuộc quá rất nhiều vào mình và mong anh luôn có mặt  bảo họ làm điều kế tiếp. Là lãnh đạo, mục tiêu của bạn là trao quyền để người ta trở thành những người lãnh đạo có ảnh hưởng, đủ tự tin để tự quyết định.

Just as the ones who have influenced you were persons of integrity, you must also be a person of integrity to help bring about change in the lives of others. It is a great reward to experience the life change in an individual because of the investment of your influence. The most profound result of influence is when the people you mentor reflect your values and purposes even though they are free from any authority that you have over them. They make decisions and follow through on them because your passions have now become their passions. Pyramid C illustrates these results. The greatest point of success is achieved when you balance your leadership between actions and character.

Những người ảnh hưởng bạn là những người chính trực như thế nào, thì bạn cũng phải là một người chính trực để đem đến sự thay đổi nhiều cuộc đời. Đó là một phần thưởng lớn khi kinh nghiệm sự thay đổi đời sống trong một cá nhân bởi sự đầu tư ảnh hưởng của bạn. Kết quả ảnh hưởng rõ rệt nhất là khi người bạn dìu dắt phản chiếu nhận thức và mục đích của bạn ngay cả khi họ không bị ràng buộc bởi bất cứ uy quyền nào bạn có trên họ. Họ có những quyết định và làm theo vì lòng nhiệt huyết của bạn bây giờ trở thành của họ. Hình chóp C minh hoạ những kết quả. Điểm thành công lớn nhất là khi bạn quân bình vai trò lãnh đạo của mình giữa những việc làm và tính cách.

The person represented by Pyramid C has disciplined himself to the point of leading by actions as well as verbal statements. He actually lives what he encourages others to do. Since his purpose and his character are so closely linked together, there is an incentive to not only follow him as the leader, but to also have the confidence and the boldness to attempt bigger and better deeds as we fulfill our own purpose in life.

Người trình bày biểu đồ hình chóp C đã kỷ luật chính mình đến mức lãnh đạo bằng lời nói đi đôi với việc làm. Ông đã thật sự sống như điều ông khích lệ người khác làm theo. Vì mục đích và đức tính của ông luôn đi đôi với nhau, có một sự khích lệ không chỉ để theo ông như người lãnh đạo, mà còn có sự tin tưởng và dạn dĩ để đạt những việc lớn hơn và tốt hơn khi chúng ta hoàn thành mục đích của mình trong cuộc đời.

Success Pyramid_CC.jpg

The ultimate test of your ability to influence will not come in your career, nor will it come to you if you serve in the military. The biggest challenge and opportunity any of us have in the area of influence will be our children. At first, children are under parental authority. Then they become adults and have the ability to make decisions outside their parents’ desires. Boundaries and restrictions that have been in place for them as children are no longer there. Children who have become adults now make decisions based on their values. These values were shaped by the character of the people who influenced their lives. Today is always the best day to decide you will be a person of character.

Thử nghiệm khả năng ảnh hưởng cao nhất của bạn sẽ không xảy ra với nghề nghiệp của bạn, cũng không xảy ra với bạn nếu bạn phục vụ trong quân đội. Thách thức và cơ hội lớn nhất cho mỗi chúng ta trong lĩnh vực ảnh hưởng sẽ là con cái của của mình. Trước hết, con cái ở dưới uy quyền của ba mẹ. Sau đó chúng trở thành người lớn và có khả năng quyết định không theo ước muốn của ba mẹ. Những giới hạn và cấm đoán đối với chúng không còn nữa. Trẻ em bây giờ đã thành người lớn có thể đưa ra những quyết định dựa trên những nhận thức của chúng. Những nhận thức này đã được định hình bởi tính cách của những người ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng. Hôm nay luôn là ngày tốt nhất để  bạn quyết định trở thành một người có tính cách.

 

The Crucial Skill for Tomorrow's Leaders